خانه / مدرسه ها (صفحه 3)

مدرسه ها

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد فیض‌اله‌آباد – فیفل

ثبت نام مدارس شاهد فیض‌اله‌آباد – فیفل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فیض‌اله‌آباد – فیفل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فیض‌اله‌آباد – فیفل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل مدارس تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل : آزمون مدارس تیزهوشان فیض‌اله‌آباد – فیفل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیض‌اله‌آباد – فیفل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیض‌اله‌آباد – فیفل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فیض‌اله‌آباد – فیفل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پهن‌کش – پی‌چالک

ثبت نام مدارس شاهد پهن‌کش – پی‌چالک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پهن‌کش – پی‌چالک در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پهن‌کش – پی‌چالک طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک مدارس تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک : آزمون مدارس تیزهوشان پهن‌کش – پی‌چالک هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پهن‌کش – پی‌چالک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پهن‌کش – پی‌چالک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پهن‌کش – پی‌چالک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی

ثبت نام مدارس شاهد پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی مدارس تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی : آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌گنج‌افروز – پایین محله کشتلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ازارسی نعمت‌اله – ازارکل

ثبت نام مدارس شاهد ازارسی نعمت‌اله – ازارکل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ازارسی نعمت‌اله – ازارکل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ازارسی نعمت‌اله – ازارکل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل مدارس تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل : آزمون مدارس تیزهوشان ازارسی نعمت‌اله – ازارکل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ازارسی نعمت‌اله – ازارکل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ازارسی نعمت‌اله – ازارکل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ازارسی نعمت‌اله – ازارکل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »