خانه / مدرسه ها

مدرسه ها

کارت ورود به جلسه تیزهوشان درمران علیا – درویت

کارت ورود به جلسه تیزهوشان درمران علیا – درویت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان درمران علیا – درویت را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد درمران علیا – درویت

ثبت نام مدارس شاهد درمران علیا – درویت ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد درمران علیا – درویت در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد درمران علیا – درویت طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان درمران علیا – درویت

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان درمران علیا – درویت مدارس تیزهوشان درمران علیا – درویت  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان درمران علیا – درویت  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان درمران علیا – درویت  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان درمران علیا – درویت   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان درمران علیا – درویت : آزمون مدارس تیزهوشان درمران علیا – درویت هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی درمران علیا – درویت

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی درمران علیا – درویت ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی درمران علیا – درویت  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی توت‌شامی – چالاب قتکه بارس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی توت‌شامی – چالاب قتکه بارس ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی توت‌شامی – چالاب قتکه بارس  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس : آزمون مدارس تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس مدارس تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد توت‌شامی – چالاب قتکه بارس

ثبت نام مدارس شاهد توت‌شامی – چالاب قتکه بارس ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد توت‌شامی – چالاب قتکه بارس در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد توت‌شامی – چالاب قتکه بارس طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان توت‌شامی – چالاب قتکه بارس را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ده‌رش‌بازان – زلان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ده‌رش‌بازان – زلان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ده‌رش‌بازان – زلان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان : آزمون مدارس تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان مدارس تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ده‌رش‌بازان – زلان

ثبت نام مدارس شاهد ده‌رش‌بازان – زلان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ده‌رش‌بازان – زلان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ده‌رش‌بازان – زلان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ده‌رش‌بازان – زلان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اشکفتان – اعظم‌آباد

ثبت نام مدارس شاهد اشکفتان – اعظم‌آباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اشکفتان – اعظم‌آباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اشکفتان – اعظم‌آباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد مدارس تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد : آزمون مدارس تیزهوشان اشکفتان – اعظم‌آباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اشکفتان – اعظم‌آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اشکفتان – اعظم‌آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اشکفتان – اعظم‌آباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قصریان – قلعه شیخان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قصریان – قلعه شیخان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قصریان – قلعه شیخان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »