خانه / فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور درمران علیا – درویت

ثبت نام بدون کنکور پیام نور درمران علیا – درویت دانشگاه پیام نور درمران علیا – درویت یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور درمران علیا – درویت در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور توت‌شامی – چالاب قتکه بارس

ثبت نام بدون کنکور پیام نور توت‌شامی – چالاب قتکه بارس دانشگاه پیام نور توت‌شامی – چالاب قتکه بارس یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور توت‌شامی – چالاب قتکه بارس در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ده‌رش‌بازان – زلان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ده‌رش‌بازان – زلان دانشگاه پیام نور ده‌رش‌بازان – زلان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ده‌رش‌بازان – زلان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اشکفتان – اعظم‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اشکفتان – اعظم‌آباد دانشگاه پیام نور اشکفتان – اعظم‌آباد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور اشکفتان – اعظم‌آباد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قصریان – قلعه شیخان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قصریان – قلعه شیخان دانشگاه پیام نور قصریان – قلعه شیخان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قصریان – قلعه شیخان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هنگ ژاله – علی‌آباد بزیندر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هنگ ژاله – علی‌آباد بزیندر دانشگاه پیام نور هنگ ژاله – علی‌آباد بزیندر یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور هنگ ژاله – علی‌آباد بزیندر در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیله – پلوره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیله – پلوره دانشگاه پیام نور بیله – پلوره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بیله – پلوره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چراغ‌آباد شکرآباد – چمقلو

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چراغ‌آباد شکرآباد – چمقلو دانشگاه پیام نور چراغ‌آباد شکرآباد – چمقلو یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چراغ‌آباد شکرآباد – چمقلو در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور یوزباشی کندی – احمدآباد تفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور یوزباشی کندی – احمدآباد تفلی دانشگاه پیام نور یوزباشی کندی – احمدآباد تفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور یوزباشی کندی – احمدآباد تفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گله سور – گورباباعلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گله سور – گورباباعلی دانشگاه پیام نور گله سور – گورباباعلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گله سور – گورباباعلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گرگانه – گزگزاره سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گرگانه – گزگزاره سفلی دانشگاه پیام نور گرگانه – گزگزاره سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گرگانه – گزگزاره سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ مامو – کویره گویزه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ مامو – کویره گویزه دانشگاه پیام نور کوخ مامو – کویره گویزه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوخ مامو – کویره گویزه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ صوفی رشیدپیروز – کوخ کانی گویز

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ صوفی رشیدپیروز – کوخ کانی گویز دانشگاه پیام نور کوخ صوفی رشیدپیروز – کوخ کانی گویز  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوخ صوفی رشیدپیروز – کوخ کانی گویز  در دو بازی زمانی برای ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی مامر – کانی ناو

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی مامر – کانی ناو دانشگاه پیام نور کانی مامر – کانی ناو  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کانی مامر – کانی ناو  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بله که – بناویله کهنه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بله که – بناویله کهنه دانشگاه پیام نور بله که – بناویله کهنه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بله که – بناویله کهنه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خانباغی – خاندان قلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خانباغی – خاندان قلی دانشگاه پیام نور خانباغی – خاندان قلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور خانباغی – خاندان قلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تنبلا – جمال‌کلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تنبلا – جمال‌کلا دانشگاه پیام نور تنبلا – جمال‌کلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تنبلا – جمال‌کلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خضرتیره – خوشل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خضرتیره – خوشل دانشگاه پیام نور خضرتیره – خوشل  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور خضرتیره – خوشل  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا   

ثبت نام پیام نور واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا ثبت نام بدون کنکور واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سوادرودبار – سوخته‌سرا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کرسب – کسوت   

ثبت نام پیام نور واحد کرسب – کسوت ثبت نام بدون کنکور واحد کرسب – کسوت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کرسب – کسوت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کیاده – کی‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد کیاده – کی‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد کیاده – کی‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کیاده – کی‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »