خانه / فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد کردعلی – کردقشلاقی   

ثبت نام پیام نور واحد کردعلی – کردقشلاقی ثبت نام بدون کنکور واحد کردعلی – کردقشلاقی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کردعلی – کردقشلاقی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند   

ثبت نام پیام نور واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند ثبت نام بدون کنکور واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خیکان – درا پی   

ثبت نام پیام نور واحد خیکان – درا پی ثبت نام بدون کنکور واحد خیکان – درا پی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خیکان – درا پی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گزاز – گندم‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد گزاز – گندم‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد گزاز – گندم‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گزاز – گندم‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه   

ثبت نام پیام نور واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه ثبت نام بدون کنکور واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیرآغاج – پیربداغ   

ثبت نام پیام نور واحد پیرآغاج – پیربداغ ثبت نام بدون کنکور واحد پیرآغاج – پیربداغ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیرآغاج – پیربداغ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد صیادآباد – صمدلو   

ثبت نام پیام نور واحد صیادآباد – صمدلو ثبت نام بدون کنکور واحد صیادآباد – صمدلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد صیادآباد – صمدلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد انزآب سفلی – اولاغان   

ثبت نام پیام نور واحد انزآب سفلی – اولاغان ثبت نام بدون کنکور واحد انزآب سفلی – اولاغان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد انزآب سفلی – اولاغان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آل‌هاشم سفلی – آل‌هاشم علیا   

ثبت نام پیام نور واحد آل‌هاشم سفلی – آل‌هاشم علیا ثبت نام بدون کنکور واحد آل‌هاشم سفلی – آل‌هاشم علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آل‌هاشم سفلی – آل‌هاشم علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد باراندوز – باراجوق   

ثبت نام پیام نور واحد باراندوز – باراجوق ثبت نام بدون کنکور واحد باراندوز – باراجوق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باراندوز – باراجوق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آقاباقر – آق‌بلاغ‌آقاجان‌خان   

ثبت نام پیام نور واحد آقاباقر – آق‌بلاغ‌آقاجان‌خان ثبت نام بدون کنکور واحد آقاباقر – آق‌بلاغ‌آقاجان‌خان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آقاباقر – آق‌بلاغ‌آقاجان‌خان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خری اغلان – دالاوان

ثبت نام پیام نور واحد خری اغلان – دالاوان ثبت نام بدون کنکور واحد خری اغلان – دالاوان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خری اغلان – دالاوان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گینگور – گیوان

ثبت نام پیام نور واحد گینگور – گیوان ثبت نام بدون کنکور واحد گینگور – گیوان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گینگور – گیوان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ژراژی – ساراجوق

ثبت نام پیام نور واحد ژراژی – ساراجوق ثبت نام بدون کنکور واحد ژراژی – ساراجوق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ژراژی – ساراجوق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ارمودآغاج – ارنسا

ثبت نام پیام نور واحد ارمودآغاج – ارنسا ثبت نام بدون کنکور واحد ارمودآغاج – ارنسا دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ارمودآغاج – ارنسا دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد باباقاضی – باباکلک

ثبت نام پیام نور واحد باباقاضی – باباکلک ثبت نام بدون کنکور واحد باباقاضی – باباکلک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باباقاضی – باباکلک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سهریق – سیدلر سفلی

ثبت نام پیام نور واحد سهریق – سیدلر سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد سهریق – سیدلر سفلی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سهریق – سیدلر سفلی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بیگجه خاتون – چشمه کنان

ثبت نام پیام نور واحد بیگجه خاتون – چشمه کنان ثبت نام بدون کنکور واحد بیگجه خاتون – چشمه کنان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بیگجه خاتون – چشمه کنان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اجیرآباد – اردها

ثبت نام پیام نور واحد اجیرآباد – اردها ثبت نام بدون کنکور واحد اجیرآباد – اردها دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اجیرآباد – اردها دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »