خانه / دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کردعلی – کردقشلاقی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کردعلی – کردقشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کردعلی – کردقشلاقی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کردعلی – کردقشلاقی  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کردعلی – کردقشلاقی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کردعلی – کردقشلاقی دوره های بدون کنکور واحد کردعلی – کردقشلاقیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کردعلی – کردقشلاقیدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد محمدآباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند دوره های بدون کنکور واحد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الونددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد محمدآباد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیکان – درا پی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیکان – درا پی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیکان – درا پی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد خیکان – درا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیکان – درا پی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خیکان – درا پی دوره های بدون کنکور واحد خیکان – درا پیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد خیکان – درا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی دوره های بدون کنکور واحد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزاز – گندم‌آباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزاز – گندم‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزاز – گندم‌آباد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گزاز – گندم‌آباد  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزاز – گندم‌آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گزاز – گندم‌آباد دوره های بدون کنکور واحد گزاز – گندم‌آباددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گزاز – گندم‌آباددانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد عرصه‌دوگاه – قالین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیه دوره های بدون کنکور واحد عرصه‌دوگاه – قالین قیهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد عرصه‌دوگاه – قالین ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرآغاج – پیربداغ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرآغاج – پیربداغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرآغاج – پیربداغ  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پیرآغاج – پیربداغ  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرآغاج – پیربداغ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پیرآغاج – پیربداغ دوره های بدون کنکور واحد پیرآغاج – پیربداغدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد پیرآغاج – پیربداغدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیه دوره های بدون کنکور واحد قشلاق قره سقال – قشلاق قره قیهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صیادآباد – صمدلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صیادآباد – صمدلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صیادآباد – صمدلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد صیادآباد – صمدلو  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صیادآباد – صمدلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد صیادآباد – صمدلو دوره های بدون کنکور واحد صیادآباد – صمدلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد صیادآباد – صمدلودانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انزآب سفلی – اولاغان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انزآب سفلی – اولاغان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انزآب سفلی – اولاغان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد انزآب سفلی – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انزآب سفلی – اولاغان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انزآب سفلی – اولاغان دوره های بدون کنکور واحد انزآب سفلی – اولاغاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد انزآب سفلی – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آل‌هاشم سفلی – آل‌هاشم علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آل‌هاشم سفلی – آل‌هاشم علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آل‌هاشم سفلی – آل‌هاشم علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آل‌هاشم ...

بیشتر بخوانید »